DL3DV-10K: A Large-Scale Scene Dataset for Deep Learning-based 3D Vision

Published in arXiv, 2023

Recommended citation: Lu Ling, Yichen Sheng, Zhi Tu, Wentian Zhao, Cheng Xin, Kun Wan, Lantao Yu, Qianyu Guo, Zixun Yu, Yawen Lu, Xuanmao Li, Xingpeng Sun, Rohan Ashok, Aniruddha Mukherjee, Hao Kang, Xiangrui Kong, Gang Hua, Tianti Zhang, Bedrich Benes, Aniket Bera. arXiv. https://arxiv.org/abs/2312.16256

Download paper here

Recommended citation: Lu Ling, Yichen Sheng, Zhi Tu, Wentian Zhao, Cheng Xin, Kun Wan, Lantao Yu, Qianyu Guo, Zixun Yu, Yawen Lu, Xuanmao Li, Xingpeng Sun, Rohan Ashok, Aniruddha Mukherjee, Hao Kang, Xiangrui Kong, Gang Hua, Tianti Zhang, Bedrich Benes, Aniket Bera. arXiv.