Neuro-Symbolic Learning for Rapid Image Labeling

Published in KDD’23, 2023

Recommended citation: Yifeng Wang*, Zhi Tu*, Yiwen Xiang, Shiyuan Zhou, Xiyuan Chen, Bingxuan Li, Tianyi Zhang.KDD 2023. https://github.com/Neural-Symbolic-Image-Labeling/Rapid/

Download paper here

Recommended citation: Yifeng Wang*, Zhi Tu*, Yiwen Xiang, Shiyuan Zhou, Xiyuan Chen, Bingxuan Li, Tianyi Zhang.KDD 2023.